drzewo
witaj
zaprasza
dziecko nr 1
dziecko nr 2
dziecko nr 3
dziecko nr 4
dziecko nr 5
piłka
robaczek nr 1
robaczek nr 2
robaczek nr 3

Wnioski

ROZWIĄZNIE UMOWY

 

…………………...

  / imię  nazwisko rodzica/opiekuna /

…………………….

    /  adres  zamieszkania /

………………………….

                                                                                         Do 

                                                                                         Dyrektora  Zespołu  Żłobków  Nr 2

                                                                                         w   Poznaniu

 

                       Proszę  o  rozwiązanie  umowy  o  świadczenie  usług  opiekuńczo-

           wychowawczo ? edukacyjnych  zawartej  dnia ……………….

           na  zasadzie  porozumienia  stron  z  dniem ……………………..

                                                                                          …………….

                                                                                   /  podpis  rodzica/ opiekuna  /

 

           Dot.  dziecka  : ………………....

          Decyzja  Dyrektora  Zespołu  Żłobków  Nr  2

          ……………………………………..

          …………………………………….

          ……………………………………..

 

WNIOSEK O OBNIŻENIE OPŁATY STAŁEJ

                       WNIOSEK   O   OBNIŻENIE   OPŁATY   STAŁEJ

 

Imię i nazwisko dziecka - dzieci …………………………..

 

Adres zamieszkania ……………………………….

                  

 Proszę o obniżenie opłaty stałej za pobyt dziecka (dzieci) w żłobku z powodu:

 

  1. do żłobka uczęszcza dwoje dzieci z jednej rodziny rozumianej jako osoby spokrewnione  lub  niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
  2. wychowujemy dziecko niepełnosprawne ( dołączyć orzeczenie).
  3. uczestniczę w programie aktywizacji zawodowej (dołączyć zaświadczenie).
  4. rodzina posiada dochód poniżej kryterium dochodowego z pomocy społecznej na osobę w rodzinie (zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Rodzinie).
  5. dochody rodziny wynoszą  poniżej  60 % minimalnego wynagrodzenia brutto/os.  (dołączyć zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów brutto za kwartał poprzedzający złożenie wniosku)                                                    

 

   DOCHÓD BRUTTO W RODZINIE  w 20...  LICZBA CZŁONKÓW RODZINY .

 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Stopień

pokrewieństwa

 

Dochód

 

Alimenty, świadczenia

z Funduszu

Alimentacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZEM DOCHÓD BRUTTO

 

 

 

 

Średni miesięczny dochód brutto przypadający na jedną osobie w gospodarstwie domowym

wyniósł………...zł /słownie……………………...                                       

                                                    

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Żłobek………....(nazwa żłobka) w celach związanych z obniżeniem opłaty za żłobek.

Oświadczam, że podanie moich danych jest dobrowolne ,przysługuje mi prawo do kontroli treści danych, ich poprawiania a także prawie sprzeciwu wobec  przekazywania moich danych innym podmiotom.

 

 

 

                                                                                           ………………………………....

                                                                                                            data i podpis rodziców/opiekunów prawnych

 

Decyzja dyrektora Żłobka

 

Po zapoznaniu się z treścią Wniosku udzielam  ………... % ulgi.

 

WNIOSEK O URLOPOWANIE

……………….                              Poznań,dn. ……………...

………………..

………………..

 

                                                                                     Dyrektor Żłobka

                                                                                    ……………….

                                                                                     w Poznaniu

 

                      Proszę o urlopowanie i zwolnienie z opłaty stałej córki/syna

………….....  w  miesiącu…………….

uczęszczającego do grupy ……………..

Uzasadnienie : ……………………………...

                      ………………………………

                       ……………………………….

                        ……………………………...

 

                                                                                     Podpis rodzica/ opiekuna

                                                                                      ……………….

Decyzja dyrektora : …………………………...

                                 …………………………...

                                 …………………………..